OSCAR – HULK | Lời khẳng định cho chuyến hành trình Bến Thượng Hải